Yamaha Fz6 2004-2006

Car model


Name Bulletins Investigations Consumer Complaints
Yamaha Fz6 2004 4 1 34
Yamaha Fz6 2005 3 1 24
Yamaha Fz6 2006 1 0 2