Oshkosh

Car model


NameYearsNumber of models
Oshkosh Ad Seriesfrom 2004 to 20041
Oshkosh C2056from 1969 to 19713
Oshkosh Da 1500 Seriesfrom 1984 to 19852
Oshkosh Ffrom 1985 to 200110
Oshkosh F2038from 1971 to 19711
Oshkosh F2044from 1972 to 19721
Oshkosh F Seriesfrom 1977 to 199517
Oshkosh H Seriesfrom 1999 to 19991
Oshkosh Mb14fgfrom 1989 to 19913
Oshkosh Mb16fgfrom 1989 to 19913
Oshkosh Mbfdfrom 1989 to 19902
Oshkosh Mcfrom 1993 to 19964
Oshkosh Mc18fgfrom 1989 to 19913
Oshkosh Mt10from 1992 to 19943
Oshkosh Mt16fdfrom 1990 to 19912
Oshkosh Mt45from 1995 to 19973
Oshkosh Oshkoshfrom 1969 to 200016
Oshkosh P2025from 1971 to 19711
Oshkosh P Seriesfrom 1977 to 19997
Oshkosh R1844from 1971 to 19711
Oshkosh S-seriesfrom 2005 to 20084
Oshkosh Tcfrom 1994 to 19963
Oshkosh T Linefrom 1994 to 19941
Oshkosh V715from 1977 to 19859
Oshkosh V815from 1988 to 19881
Oshkosh Vb18rdfrom 1992 to 19932
Oshkosh Vcfrom 1991 to 19966
Oshkosh Vc22rd/rrfrom 1992 to 19932
Oshkosh Vc24rdfrom 1992 to 19932
Oshkosh Xc18from 1992 to 19921
Oshkosh X Linefrom 1992 to 19943